the

Vega Squadron Parts Ways with Dota 2 Roster

VegaSquadron’sDota2teamhavebecomefreeagents,releasedbytheorganizationduetounderwhelmingr

09-11